Privacy Policy

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ร้าน YellowOctopus ในที่นี้คือ “ร้านค้า” ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านนโยบายดังนี้ แคมเปญหรือบริการเฉพาะอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไป ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า ร้านค้าจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของร้านค้าเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา ข้อมูลหมายรวมถึง  ชื่อ นามสกุล อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ โดยการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทางร้านค้าจะเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะทำการลบออกจากระบบเมื่อครบกำหนด

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ ทางร้านค้ายังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่ร้านค้าต้องใช้บุคลากรจากภายนอก ร้านค้าจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

หากลูกค้าต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่เคยไว้ให้กับร้านค้า สามารถติดต่อมายังร้านค้าได้ที่ info@yellowoctopus.net เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้นได้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
3.1. เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทางออนไลน์ จดหมายการขายและแคมเปญต่างๆ
3.2. เพื่อยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
3.3. เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้า
3.4. เพื่อรวบรวมรายการสำหรับแคมเปญ เหตุการณ์และแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลและผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วม
3.5. เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้า
3.6. เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3.7. เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า

ร้านค้าจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ ร้านค้าจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

4. การจัดหา เปิดเผย แก้ไขและการระงับการใช้งานข้อมุลส่วนบุคคล

ร้านค้าไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

4.1. เมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม
4.2. เมื่อร้านค้าได้รับข้อสงสัยด้านกฏหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลหรือตำรวจ
4.3. เมื่อการกระทำของลูกค้าบนเว็บไซต์ของร้านค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือบริการของร้านค้าและจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง
4.4. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องร่างกายคนหรือปกป้องทรัพย์สินและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
4.5. เมื่อใช้งานข้อมูลร่วมกันกับกลุ่มร้านค้าที่อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอ จากลูกค้า

5. การบำรุงรักษาของระบบภายใน

ร้านค้ามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการออกคำสั่งในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน

6. การใช้คุกกี้

คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของร้านค้าโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของร้านค้า ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังร้านค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของร้านค้าให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้

ทั้งนี้ หากมีการบล็อคคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อคคุกกี้ได้ในบางกรณี

7. การตรวจสอบ

ร้านค้าจะตรวจสอบแนวทางสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง โปรดทราบว่าร้านค้าอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นโยบายที่มีการปรับปรุงแล้วจะแสดงไว้ในหน้านี้